ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΦΚΘ

Αγαπητοί ωφελούμενοι,

Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site του ΟΦΚΘ ( http://www.filmfestival.gr ), προκειμένου να ενημερωθείτε και να υποβάλετε αίτηση εφόσον ενδιαφέρεστε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών εκατόν εικοσιτεσσάρων (124) ατόμων και έξι (6) ατόμων (καλλιτεχνικό προσωπικό και δημοσιογράφους) έως έξι (6) μηνών (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=605&newsid=2005).

Σημειώστε, ότι η κάλυψη των παραπάνω θέσεων δεν μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ».