ΔΡΑΣΗ 11: Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και ειδικότερα της Δράσης 11 «Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών», διοργανώνεται διαγωνισμός για την αξιολόγηση των νέων επιχειρηματικών ιδεών, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων των δράσεων 29. «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» και 30. «Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων» της Πράξης.

Στόχος της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους ωφελούμενους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν  με τιμητική πλακέτα οι τρεις (3) καλύτερες ιδέες.

Αναλυτικά: