Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη»

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΚΑΛΕΙ

ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, να συμμετάσχουν στο έργο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
 1. νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών που έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας
 2. απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιημένης μεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα (130) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:

 

 • Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
 • Σαράντα (40) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Είκοσι πέντε (25) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
 • Δεκαπέντε (15) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

 

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:

 

Α. Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα

 • Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας (130 ωφελούμενοι)
 • Συμμετοχή σε Jobclub (90 ωφελούμενοι)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (25 ωφελούμενοι),
 • Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων (15 ωφελούμενοι),
 • Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (90 ωφελούμενοι),
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (25 σχέδια),
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (3 σχέδια).

Β. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων

 • σε δραστηριότητες μουσείων, πολυχώρων πολιτισμού και πολιτιστικών οργανισμών (25 ωφελούμενοι),
 • σε δραστηριότητες πολιτισμού και μέσων μαζικής επικοινωνίας (25 ωφελούμενοι),
 • στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στον τομέα του πολιτισμού (20 ωφελούμενοι),
 • σε ειδικότητες δημιουργικού στους τομείς εκδόσεων, εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών και βιβλίου (20 ωφελούμενοι)

Γ. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων

 • στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού (25 ωφελούμενοι),
 • στις κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση στη διαχείριση πολυχώρων πολιτισμού (15 ωφελούμενοι),

Δ. Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων

 • στα εικαστικά (15 ωφελούμενοι),
 • στον κινηματογράφο (15 ωφελούμενοι),
 • στον αθλητισμό (15 ωφελούμενοι),
 • στην πνευματική καλλιέργεια (15 ωφελούμενοι),
 • σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο των τηλεοπτικών μέσων (15 ωφελούμενοι),
 • επιχειρηματικότητας (25 ωφελούμενοι),
 • κοινωνικής οικονομίας (15 ωφελούμενοι).  Εταίροι της Α.Σ. «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:
   
 • Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος - Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
 • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
 • Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού - KEK
 • Τελλόγλειο Ίδρυμα
 • Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 • Ολυμπιακό Μουσείο
 • Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε./ΕΡΤ3
 • Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία


Υποβολή Αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού - τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
 • Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Τσακίρη Σοφία –τηλ. επικοινωνίας 2310 994034, Χριστίνα Λιόντα -  τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και τις ιστοσελίδες www.politismos-ergasia.gr, www.tif.gr και www.dasta.auth.gr θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα: 

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επίδειξη πρωτοτύπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής - π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ (επίδειξη πρωτότυπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας - Οικονομικό έτος 2012 (απλό φωτοαντίγραφο)
 • Πρόσφατη φωτογραφία  
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοιθα υποβάλλουνσε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν*:

 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 • Πτυχία ξένων γλωσσών

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

 

Ο Πρόεδρος της Α.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Αναστάσιος Τζήκας

 

* εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί για ένταξή του στο έργο, υποχρεούται να προσκομίσει τα επικυρωμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά