Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από εδώ θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα: 

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επίδειξη πρωτοτύπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής - π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ (επίδειξη πρωτότυπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας - Οικονομικό έτος 2012 (απλό φωτοαντίγραφο)
 • Πρόσφατη φωτογραφία  
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοιθα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν*:

 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 • Πτυχία ξένων γλωσσών

*Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.