Περιγραφή του έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία 130 ανέργων που προέρχονται από τους τομείς του πολιτισμού. Ειδικότερα, μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, για την απόκτηση επαγγελματικών και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης των ωφελουμένων ανέργων θα υποστηριχθούν προκειμένου είτε να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να στελεχώσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις τους.

Το έργο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που θα συμβάλλει στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε επαγγέλματα σχετικά με τον πολιτισμό (π.χ. αρχαιολόγοι, εικαστικοί, συντηρητές έργων τέχνης, μουσικοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, κλπ).

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα (130) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:

·         Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας

·         Σαράντα (40) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

·         Είκοσι πέντε (25) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης

·         Δεκαπέντε (15) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, για την απόκτηση επαγγελματικών και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης. Περιλαμβάνει τις εξής δράσεις ανά κατηγόρια:

·         ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Δράση 1.            Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας του τομέα του πολιτισμού στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δράση 2.  Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα πολιτισμού - ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με έμφαση στις νέες τέχνες που δημιουργούνται μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ

Δράση 3.      Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

·         ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δράση 4.     Forum συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με συναφείς κοινοπραξίες

Δράση 5.Ίδρυση και λειτουργία δικτύου υποστήριξης ωφελουμένων του Σχεδίου από συλλογικούς,  πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και δομές απασχόλησης

Δράση 6.     Διήμερο καριέρας

·         ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δράση 7.     Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού για την ταυτότητα του έργου

Δράση 8.     Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

Δράση 9.     Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων

Δράση 10. Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης

Δράση 11. Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

Δράση 12. Δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου

·         ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δράση 13.  Διαχείριση και συντονισμός Σχεδίου

·         ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δράση 14. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων σε δραστηριότητες μουσείων, πολυχώρων πολιτισμού και πολιτιστικών οργανισμών (πριν την πρόσληψη)

Δράση 15. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων σε δραστηριότητες πολιτισμού και μέσων μαζικής επικοινωνίας (πριν την πρόσληψη)

Δράση 16. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στον τομέα του πολιτισμού (πριν την πρόσληψη)

Δράση 17. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων σε ειδικότητες δημιουργικού στους τομείς εκδόσεων, εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών και βιβλίου (πριν την πρόσληψη)

Δράση 18. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού

Δράση 19. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στις κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση στη διαχείριση πολυχώρων πολιτισμού

Δράση 20. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη στα εικαστικά

Δράση 21. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη στον κινηματογράφο

Δράση 22. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη, στον αθλητισμό

Δράση 23. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη, στην πνευματική καλλιέργεια

Δράση 24. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη, σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο των τηλεοπτικών μέσων

Δράση 25. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων επιχειρηματικότητας

Δράση 26. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων κοινωνικής οικονομίας

·         ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δράση 27. Συμβουλευτική επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών

Δράση 28. Ίδρυση Job Club μεταξύ των ωφελουμένων

Δράση 29. Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Δράση 30. Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Δράση 31. Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Δράση 32. Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Δράση 33. Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους (50 άτομα) ή την τοποθέτηση σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (40 άτομα)

Δράση 34. Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Συντονιστής: 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος - Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Μέλη:

  1. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
  2. Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού - KEK
  3. Τελλόγλειο Ίδρυμα
  4. Οργανισμός Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  5. Ολυμπιακό Μουσείο
  6. Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης
  7. Δήμος Θεσσαλονίκης
  8. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  9. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε./ΕΡΤ3
  10. Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.